fbpx

Nowa Lewica

image_intro_alt

Uchwały Rady Krajowej i Zarządu

Uchwała Rady Krajowej w sprawie wskazania osób do składu Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Lewica w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Na podstawie art. 28 ust. 1 lit. a Statutu Nowej Lewicy oraz art. 87 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 240) uchwala się, co następuje:  

§ 1. Wskazuje się do składu Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Lewica, który będzie zgłaszał kandydatów w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., następujące osoby:  

1) Robert Biedroń; 

2) Włodzimierz Czarzasty; 

3) Agnieszka Dziemianowicz-Bąk; 

4) Krzysztof Gawkowski; 

5) Arkadiusz Iwaniak; 

6) Katarzyna Kotula; 

7) Marcin Kulasek; 

8) Paulina Piechna-Więckiewicz; 

9) Dariusz Wieczorek; 

10) Anna-Maria Żukowska. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Warszawa, 3 lutego 2024 r.

Uchwała Rady Krajowej w sprawie utworzenia Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Lewica w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Na podstawie art. 28 ust. 1 lit. a Statutu Nowej Lewicy oraz art. 87 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 240) uchwala się, co następuje:

§ 1. Tworzy się, wspólnie z Lewicą Razem, Polską Partią Socjalistyczną oraz Unią Pracy, Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica w celu wspólnego zgłaszania kandydatów w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Warszawa, 3 lutego 2024 r.

Uchwała Rady Krajowej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

Na podstawie art. 25 ust. 1 lit. d Statutu Nowej Lewicy uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia wyborczego z Lewicą Razem, Polską Partią Socjalistyczną oraz Unią Pracy w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa, 3 lutego 2024 r.

Uchwała Rady Krajowej w sprawie zobowiązania niektórych członków i członkiń partii do ubiegania się o mandat w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

Na podstawie art. 25 ust. 1 lit. b Statutu Nowej Lewicy uchwala się, co następuje:

§ 1. Zobowiązuje się wszystkich członków i członkinie partii, którzy:

1) zajmują z poręczenia Nowej Lewicy stanowiska sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu, z wyjątkiem osób pełniących mandat posła lub senatora;

2) zajmują z poręczenia Nowej Lewicy stanowiska wicewojewodów;

3) pełnili mandat posła lub senatora w kadencjach poprzedzających X kadencję Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz XI kadencję Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

– do ubiegania się z list koalicyjnego komitetu wyborczego utworzonego z udziałem Nowej Lewicy o mandat radnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy lub o mandat wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

§ 2. Zobowiązuje się wszystkich członków i członkinie partii, w tym w szczególności pełniących mandat posłów i senatorów, do aktywnego udziału w kampanii wyborczej poprzedzającej wybory, o których mowaw § 1, w gminach, powiatach i województwach, także poza okręgiem wyborczym, w którym zostali wybrani, oraz do wspierania członków i członkiń partii, którzy ubiegają się o mandat w tych wyborach.

§ 3. Z obowiązku przewidzianego w § 1 w szczególnie uzasadnionych przypadkach zwolnić mogą zgodnym oświadczeniem współprzewodniczący partii.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa, 3 lutego 2024 r.

 

Na podstawie art. 25, ust. 1, lit. D Statutu Nowej Lewicy, Rada Krajowa uchwala, co następuje:
1. Wyraża się zgodę na zawarcie – z partiami, których kandydaci ubiegali się o mandaty w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 15 października 2023 r. z list:
1) Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska PO–.N–iPL–Zieloni;
2) Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni–Polskie Stronnictwo Ludowe;
3) Komitetu Wyborczego Nowa Lewica
– porozumienia powyborczego w celu utworzenia wspólnego rzadu, zgodnie z umowa koalicyjna parafowaną 10 listopada 2023 r. w imieniu Nowej Lewicy przez Roberta Biedronia i Włodzimierza Czarzastego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Na podstawie art. 25, ust. 1, lit. b Statutu Nowej Lewicy – Rada Krajowa uchwala, co następuje:

Przyjmując za najważniejszy cel polityczny zakończenie szkodliwych dla państwa i społeczeństwa ośmioletnich rządów Prawa i Sprawiedliwości, uznajemy treść Umowy Koalicyjnej, parafowanej 10 listopada 2023 roku, za niezbędne minimum programowe, którego uzgodnienie umożliwi naprawę ustroju państwa i odnowę polskiej demokracji.

Zobowiązujemy Posłanki i Posłów na Sejm X kadencji, należących do Nowej Lewicy, do realizacji Programu Wyborczego Nowej Lewicy. Szczególna uwagę kładziemy na sześć filarów programowych, tj. prawa kobiet, świeckie państwo, mieszkalnictwo, praca, usługi publiczne i polityka senioralna – które były trzonem naszej kampanii wyborczej, i które są naszym zobowiązaniem wobec blisko 2 milionów wyborczyń i wyborców.

 

Na podstawie art. 25 ust. I lit. b Statutu Nowej Lewicy Rada Krajowa uchwala, co następuje:

Czas kryzysu obnażył niekompetencję Prawa i Sprawiedliwości. Pogrążony w wewnętrznych walkach prawicowy rząd skapitulował przed drożyzną, kryzysem energetycznym i biedą coraz częściej grożącą polskim rodzinom. Zdemolowane sądownictwo wywołało największy w historii konflikt z Unią Europejską. W wyniku nieodpowiedzialnych działań prawicy Polska traci olbrzymie środki finansowe na Krajowy Plan Odbudowy. Wiele osób jest nadal jest pogrążonych w żałobie po śmierci bliskich w czasie pandemii COVID-19. Nieudolna władza, zamiast rozwiązywać problemy Polaków, atakuje prawa kobiet i pogrąża się w ideologicznych obsesjach.

Ten ciemny rozdział w polskiej historii zbliża się do końca. W najbliższych latach PiS straci władzę. Po wyborach nasz kraj będzie potrzebował prawdziwych zmian. Polska może stać się nowoczesnym europejskim państwem dobrobytu - sprawiedliwym społecznie, świeckim, szanującym prawa człowieka. Tych zmian nie wprowadzą jednak z własnej woli konserwatyści i liberałowie. Gwarantem prawdziwych zmian jest tylko silna, podmiotowa, niezależna Lewica.

Trzy lata temu Lewica wróciła do parlamentu. Dzięki uczciwej współpracy i szacunku dla różnorodności połączyliśmy w Koalicyjnym Klubie Poselskim Lewicy różne pokolenia i środowiska polityczne. Lewicowa lista wywalczyła miejsce dla postępowych poglądów w polskiej polityce. Sukces wspólnej listy zagwarantował miejsce dla postępowych i prospołecznych poglądów w polskiej polityce. Budowa mieszkań czynszowych, wyższe płace, prawo kobiet do przerywania ciąży, prawdziwy rozdział kościoła od państwa - dziś większość Polaków myśli przychylnie o lewicowych rozwiązaniach i wizji państwa.


1. Rada Krajowa pozytywnie ocenia współpracę z partią Razem w koalicyjnym Klubie Poselskim Lewicy.

2. Rada Krajowa postanawia, by kontynuować strategiczną współpracę z partią Razem.

3. Rada Krajowa zwołuje na 10 grudnia 2022 r. wspólną konwencję programową Nowej Lewicy i partii Razem.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Rada Krajowa Nowej Lewicy wyraża podziękowanie autorom Konstytucji za ich wkład w budowę fundamentów demokratycznego państwa prawnego w Polsce. Zatwierdzona przez naród w referendum Konstytucja jest kamieniem węgielnym porządku państwowego opartego na trójpodziale władzy, gwarancjach praw obywatelskich i wolności jednostki. – czytamy w uchwale Rady Krajowej Nowej Lewicy. Uchwała została przyjęta z okazji upamiętnienia 25. rocznicy uchwalenia Konstytucji RP.

Posiadając nowoczesną ustawę zasadniczą Polska, mogła zająć należne jej miejsce we wspólnocie państw tworzących Unię Europejską oraz stać się członkiem euroatlantyckiej wspólnoty bezpieczeństwa – NATO. W procesach akcesji do Unii Europejskiej i NATO decydujące znaczenie odegrali ludzie związani z polską lewicą. Dziękujemy Wam za ten wysiłek. Dziękujemy również wszystkim działaczkom i działaczom lewicy, którzy w swoich gminach przekonywali Polki i Polaków do głosowania za przyjęciem Konstytucji i za członkostwem Polski w Unii Europejskiej.

Po 25 latach obowiązywania Konstytucji za szczególnie istotny uznajemy dzisiaj szeroki katalog praw socjalnych zapisanych w ustawie zasadniczej, takich jak prawo do edukacji czy opieki zdrowotnej. Przykładem wizjonerstwa autorów Konstytucji jest art. 74 nakładający władze publiczne obowiązek prowadzenia polityki zapewniającej bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. Artykuł 75 mówiący o polityce mieszkaniowej zaspokajającej potrzeby wszystkich obywateli czy grupa przepisów deklarujących prawa pracownicze, czekają na władze publiczne, które doprowadzą do ich autentycznej realizacji.

Odrzucamy możliwość zmiany ustawy zasadniczej we współpracy z siłami politycznymi, które Konstytucję wielokrotnie łamały. Potępiamy wszelkie próby łamania Konstytucji oraz dokonywania zmiany ustroju bez nowelizowania ustawy zasadniczej. Przypominamy, że parlamentarna większość posiada demokratyczny mandat do rządzenia państwem, nie posiada jednak mandatu do zmiany ustroju naszego państwa.

Opowiadamy się za partnerską współpracą wszystkich sił politycznych, które stoją na pozycjach szacunku wobec Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku.

Dołożymy wszelkich starań, aby przyszły rząd przestrzegał przepisów Konstytucji zapisanych w każdym jej artykule. Za fundament odnowionego demokratycznego państwa prawnego uznajemy, czytany całościowo, art. 2 Konstytucji: „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”.

 

Newsletter

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!
W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie danych, wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Nową Lewicę przekazanych przeze mnie danych osobowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Nowej Lewicy w celach administracyjnych na użytek newslettera, w szczególności wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną newslettera oraz informacji o przedsięwzięciach organizowanych lub współorganizowanych przez Nową Lewicę, a także informacji o bieżących wydarzeniach politycznych. Czytaj dalej...
Polityka prywatności | Polityka cookies © 2021 Nowa Lewica. Projekt i wykonanie: Hedea.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Rozumiem